Diskon!

PERANAN STRATEGIS TIK DALAM DUNIA PENDIDIKAN

Rp70,000.00 Rp0.00

Kategori:

Kemajuan teknologi yangtumbuh pesatsecara  eksponensialini telahmenghasilkansejumlahsituasiyangtidakpernah
terpikirkansebelumnyaolehumatmanusia.Fenomenasepertibumiterasamenjadisemakinkecil,masyarakatterkesan
bertambahkritis,bisnistumbuhjauhlebihdinamis,ekonomibergeraksecarafluktuatif,danpolitikantarnegarabergejolaktakmenentu,
hanyamerupakansuatutanda-­‐tandajamandanbuktibahwapadadasarnyaduniatelahbanyakmengalamiperubahanyang
sangatmendasar.Pendidikansebagaisebuahprosesdanindustri,tidakterlepaspuladarijangkauanperkembanganteknologiini.
BahkanpetinggidanpenelitiUNESCOmenilaibahwadampakterbesardariperkembanganTIKdiduniainijustruakanmenimpasektorpendidikan(UNESCO,
1998).
DiperkirakanpuncakdariimplementasiTIKdalamduniapendidikanakansecararevolusionerberdampakpadaterjadinyaprosestransformasibesar-­‐besarandalamprosesmengajar-­‐belajar
disekolahmaupunpadalembagaatauinstitusipendidikanformallainnya,daritingkatpendidikandasarhinggapendidikantinggi(Zucker,
2008).TerlepasdaritelahbegitubanyaknyapihakyangmenerapkandanmengimplementasikanTIKdalam
institusipendidikannya,tidaksedikitpulamerekayangmasihmempertanyakanisu-­‐isuseputarkenyataanini,seperti:

  • Bagaimanahaltersebutdapatterjadi?
  • Aspekapasajayangmelatarbelakanginya?
  • Mengapaperlumencermatikecendurunganini?
  • Adakah peluang dan kesempatanyangdapatdimanfaatkan?
  • Persiapansepertiapayangharusdilakukanolehparapraktisi pendidikan?

Review

Belum ada ulasan.

Be the first to review “PERANAN STRATEGIS TIK DALAM DUNIA PENDIDIKAN”

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *